});
Αρχική Τεχνική Υποστήριξη
Τεχνική Υποστήριξη

Οι ιατρικές συσκευές & τα ιατρικά μηχανήματα παραδίδονται σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη της εταιρίας μας, σε χώρους όπου μας υποδεικνύει ο πελάτης, σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας ασθενών, χειριστών, περιβάλλοντος.

Όλα μας τα τεχνολογικα προϊόντα προσφέρονται με εγγύηση καλής λειτουργίας  και πλήρη τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service, με παρακαταθήκη ανταλλακτικών στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας. Οι περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στους Όρους Εγγύησης. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

Κατά την παράδοση του προϊόντος παρέχεται από την εταιρία μας δωρεάν εκπαίδευση των χειριστών στη θεωρία, το χειρισμό και τη λειτουργία αλλά και στην επισκευή και συντήρηση καθώς και τα μέτρα ασφάλειας των χρηστών και του μηχανήματος.

Επισυνάπτονται δηλώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας όπου και θα δοθούν βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, από τις οποίες θα φαίνεται ότι η εταιρία μας είναι εξουσιοδοτημένη ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης και στελέχη της εταιρίας μας θα έχουν εκπαιδευτεί από τον οίκο κατασκευής του προϊόντος.

Επισυνάπτονται αναλυτικά τα πιστοποιητικά CΕ του είδους και ISO του οίκου καθώς και Βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης της Εταιρίας μας με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348,ΦΕΚ 32Α/16-01-04).